Jak bylo uvedeno v kapitole týkající se historie projektu, celková rozloha projektu činí 15,5 ha, přičemž reálně pro výstavbu může být využito pouze 6,9 ha plochy. Z toho dle regulace výstavby může být zastavěno pouze 40 % ploch. Budeme-li brát v potaz výškové omezení budov, nejde počítat s tím, že by v lokalitě mohlo v budoucnu pracovat více jak 1850 lidí. Z tohoto počtu lze odhadnout maximální dopravní zátěž, která představuje maximálně 2000 aut denně.

(NIKOLIV 8000 či i více, jak je často zmiňováno – toto číslo vyplývá z úvodních odhadů a zpracovanému vyhodnocení vlivu na životní prostředí EIA, které bylo provedeno na celou lokalitu o výměře 26,5 ha a neodpovídá reálně připravovanému projektu o tozloze 15,5 ha.)

Podrobné informace jsou ke stažení zde v souboru.

Parkování

V rámci projektu bude ze strany města při prodeji jednotlivých parcel soukromým investorům požadováno, aby realizovali parkování pod svými objekty, a to jako součást celkové koncepce areálu. V rámci kupních smluv budou k tomuto závazku zavázáni, stejně jako se budou zavazovat k vytvoření pracovních míst v oborech s vyšší přidanou hodnotou

Dopravní zátěž

Pro představu činí v současnosti dopravní zátěž na ulici 17.listopadu přibližně  20 tis. aut denně, přičemž po dokončení projektu Prodloužení ulice Rudné tato doprava výrazným způsobem tato doprava poklesne (dopravní zátěž poklesne o 25%, u nákladní dopravy pak až o 60%). Město nepočítá, že by projekt rozšíření VTP byl dokončen  již před dokončením projektu Prodloužení ul. Rudné. Každopádně určitě nebude dokončena výstavba soukromých investorů, kteří by o plochy po dokončení projektu projevili zájem.

Optimalizace 5 křižovatek a speciální pruh pro záchranné složky FNO

Součástí projektu bude i optimalizace dopravy na 5 nejvíce problematických křižovatkách v Porubě. Popis dopravních situací přinášíme v tomto souboru. Podívejte se také na podrobné údaje o kapacitách křižovatek, inženýrských sítí, majetkoprávních vztazích jednotlivých lokalit. 

Lokalita 1     Lokalita 2     Lokalita 3     Lokalita 4 a 5

.