Často kladené dotazy

Proč je rozšíření VTP pro Ostravu důležité?

Orientace na moderní technologie a obory s vyšší přidanou hodnotou může Ostravě přinést tolik potřebnou restrukturalizaci ekonomiky, a tedy i vznik nových pracovních míst, která nebudou navázána na těžký průmysl a naopak budou k životnímu prostředí šetrná. Projekt současně přispěje k dalšímu rozvoji vysokého školství v Ostravě. To vše může pomoci zvrátit negativní trend vylidňování našeho města a potažmo celého kraje a zabránit odchodu lidí, velice často mladých a vzdělaných, kteří si zde v současné době neumějí představit svou budoucnost.

Jaké firmy mají zájem o příchod do VTP?

Názvy konkrétních firem nemůžeme uveřejnit dříve, než bude uzavřena smlouva.

Proč chcete rozšiřovat VTP, když nemáte zaručeno, že jej obsadíte?

S ohledem na obsazenost stávajícího VTP a zájem ze strany dalších společností se neobáváme, že by rozšířený VTP zůstal neobsazen. Navíc pokud chceme do Ostravy lákat nové investory, musíme jim nabídnout odpovídající zázemí. Nutno rovněž dodat, že projekt VTP je strategický a řeší rozvoj našeho města v dlouhodobém horizontu. Nelze tudíž čekat, že hned na počátku vznikne všech cca 2 tisíce pracovních míst. Díky rozšíření VTP ovšem vzniknou pro takový scénář nezbytné podmínky. V neposlední řadě stávající VTP míří na jinou cílovou skupinu, jelikož se zaměřuje na podporu a rozvoj vývojových a inovativních firem ve fázi start up, popř. do určité fáze existence (zpravidla 3–5 let). Zastoupení firem v komerčním režimu (tj. již zavedených, nepodporovaných) je minoritní a právě na ty bude cílit rozšířený VTP.

Proč má VTP vzniknout na polích v blízkosti Porubského lesa a Myslivny?

S ohledem na blízkost VŠB-TUO tato lokalita splňuje základní podmínku pro zdárné fungování jakéhokoli vědecko-technologického parku, a tou je úzká vazba na vysoké školství. Úspěšné vědecko-technologické parky ve světě jsou založeny na spolupráci univerzit, firem a města. Univerzity jsou tvůrci poznatků, které pak mohou využívat firmy. Aby však tato spolupráce dobře fungovala, akademici z univerzity mohli efektivně působit ve VTP a zaměstnanci VTP naopak na univerzitě, musí se VTP nacházet v docházkové vzdálenosti od akademické půdy. V opačném případě je pravděpodobné, že se bude jednat o zmařenou příležitost. Kromě blízkosti VŠB-TUO daná lokalita vyhovuje i kapacitně. Na území Ostravy neexistuje žádná další lokalita, kde by VTP mohl vzniknout.


Proč VTP nemůže vzniknout…?

… na území dnešní vozovny v Porubě? Umístění VTP do areálu dnešní porubské vozovny je podmíněno jejím přesunem do jiné lokality. Taková však v současné době k dispozici není. Bylo posouzeno přemístění např. na území městského obvodu Martinov. To se však, pomineme-li finanční náročnost v řádech miliard korun, prokázalo jako nereálné s ohledem na prostorové možnosti.

… v lokalitě Opavská? Lokalita Opavská nevyhovuje  co do potřebné rozlohy. Na první pohled rozlehlý pozemek je pro výstavbu využitelný pouze zhruba z jedné jeho viditelné poloviny, protože jižní část je rezervována pro plánovanou výstavbu „přeložky“ ul. Krásnopolské a severovýchodní část území je zásadním způsobem omezena vedením významné technické infrastruktury, včetně hlavního přivaděče pitné vody pro Ostravu. Použitelná část pak představuje cca jednu pětinu plánované kapacity VTP.

… u Globusu vedle čerpací stanice? Lokalita je dotčená stávajícími sítěmi, které jsou v podzemí. Pozemek navíc nemá dostatečnou rozlohu.

… dole na Hlavní třídě? Rozloha této plochy je nedostatečná. Navíc jde o výjimečný pozemek – pro svou pohledovou dominantnost, ukončující Hlavní třídu, je dlouhodobě (od vzniku Poruby) hájen pro městotvornou stavbu typu radnice apod. Proběhla zde i architektonická soutěž, která tento záměr potvrdila. Nevýhodou je rovněž vzdálenost od VŠB-TUO.

… na území některého z brownfields? Město Ostrava nevlastní žádný dostatečně velký brownfield vhodný pro potřeby VTP, navíc ani jeden se nenachází v blízkosti univerzity, což je důležitá podmínka pro úspěšné fungování VTP, viz výše.
… na pozemcích v okolí hvězdárny?
Výstavba VTP by zde ohrozila provoz světelným znečištěním oblohy a také měření seizmicity. Hvězdárna je součástí celosvětové seizmické monitorovací sítě.

Proč byl opuštěn původní plán na rozšíření VTP ve směru na Opavu na pozemky, které již byly pro tento účel určeny v územním plánu?

Žádný z územních plánů s umístěním VTP podél ulice Opavská nepočítal. Pravděpodobně jde o záměnu s interní dokumentací zpracovanou VŠB-TUO, nikoliv tedy platnou územně plánovací dokumentaci dle stavebního zákona.

Myslivnu a přilehlé okolí lidé využívají jako místo pro odpočinek, sport a rekreaci. Výstavba VTP toto naruší.

I po rozšíření VTP budou tyto funkce zachovány a v projektu se počítá s jejich dalším rozvojem. Například vznikne nový běžecký okruh a cyklostezky, budou zrekonstruovány altány, lavičky a další dřevěný mobiliář. Mimo to budou vysazeny nové stromy, aby se plocha zeleně v lokalitě v porovnání se současným stavem zvýšila.


Bude rozšíření VTP znamenat kácení lesa?

VTP má vzniknout pouze na polích. Zeleň bude vykácena jen v místě, kudy povede přístupová komunikace, a to v rozsahu cca 150 stromů. Tyto stromy však budou nahrazeny novými, a to v minimálně dvojnásobném počtu. Celková rozloha veřejné zeleně se tedy nezmenší, ale naopak zvýší. Od roku 2013 bylo v celé Porubě vysázeno již 1 142 ks stromů a 5 327 ks keřů.


Jaký vliv bude mít rozšíření VTP na dopravní situaci v Porubě?

Podle podrobné dopravní studie bude rozšíření VTP znamenat dopravní zátěž cca 2 000 vozů za 24 hodin. Pro srovnání uveďme, že ulicí Krásnopolskou projede denně cca 3 100 aut, jsme tedy na zhruba dvou třetinách této hodnoty.

Součástí dokumentace je i posouzení dopadu dopravní zátěže na stávající systém komunikací, které potvrzuje, že tento systém předpokládaný nárůst dopravy unese. Mimo to jsou navrženy úpravy v navazujících křižovatkách na Opavské ulici, u kolejí VŠB-TUO, kolem Domu sester i v průjezdu kolem nemocnice, které v těchto místech dopravu dále odlehčí.

Počítá projekt rozšíření VTP s vybudováním parkovišť?

Každý investor se v projektu musí zavázat k vybudování parkovišť a město bude trvat na tom, ať se jedná o parkoviště podzemní.

Jaký dopad bude mít projekt na ovzduší?

Díky tomu, že ve VTP budou sídlit pouze firmy zaměřující se na moderní, tj. čisté technologie, plocha zeleně se v dané lokalitě oproti současnému stavu zvýší a nárůst dopravy nebude značný, rozšíření VTP bude mít na znečištění ovzduší zanedbatelný vliv.

Proč se musí budovat připojení a kácet, když vedle (kolem garáží) cesta vede? Je sice špatná, aspoň by se opravila. Navíc, pokud teď není nikdo, kdo by ve VTP byl, areál může být napojen provizorně a nákladná cesta se dá vybudovat později.

Provizorní napojení je možné, pro první etapu by bylo snad i reálné, ale není to koncepční. Provizorní napojení lze použít jako záložní napojení či napojení pro případ požáru, překopání ulice apod. Pro potřeby VTP je nutné napojení dostatečně kapacitní, a pokud možno vedené co nejdále od stávající rodinné zástavby. Podél dnešní ulice u „prádelny“ je uvažována možná rodinná zástavba, proto je napojení navrženo tak, jak je. Rovněž kvůli potřebě přímého kontaktu s VŠB-TUO musí být i dopravní vazba co nejkratší. Kolem prádelny se jedná o dopravní závlek. Navíc parametry komunikace ani po rekonstrukci neumožňují napojení na ul. Studentskou z důvodu výškových úrovní a především nemožnosti potřebných poloměrů pro autobus, OZO, prostě větší vozidlo.

Proč je vizualizace, která koluje v petici a je z podkladu města, jiná, než ta poslední? V první vizualizaci je veliký rozsah zástavby, v druhé nepatrné minimum. 

První vizualizace byla pouze prvotní skicou, která sloužila pro plánování cest a infrastruktury. Současná vizualizace je detailněji propracovaná a znázorňuje reálnější představu o budoucí podobě VTP při respektování regulace z územního plánu.

 

Předchozí řízení bylo ve stavu "přerušeno" k datu 15.11.2015, nyní je dle aktuálního znění ve stavu "prodlužuje do 15.11.2016", znamená to, že je řízení k datu 15.11.2016 přerušeno a dříve nemůže být obnoveno? Nebo mohou být do tohoto data dokumenty doloženy a řízení může být obnoveno kdykoliv ze dne na den?

Na základě žádosti byla prodloužena lhůta, do které je nutno stavebnímu úřadu doplnit nedostatky žádosti o vydání územního rozhodnutí, především týkající se majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům. Lhůta byla prodloužena do 15.11.2016. Je vnímána jako maximální s tím, že může být doplněna i dříve, než je stanoveno.

Co se týká samotného řízení projektu, v současné době vedení města čeká na výsledek posouzení alternativního návrhu, možnosti směřovat rozšíření VTP v docházkové vzdálenosti do areálu VŠB-TUO v Porubě. Pokud se tato možnost ukáže jako reálná, bude jí vedení města nakloněno. Pokud studie nepřinese vhodný alternativní návrh, musí vedení města znovu uvážit, jakým směrem se vydat. Tým, který posoudí možnosti využití prostor VŠB-TUO, vede architektka Eva Špačková. Žádné nevratné práce tedy v tuto chvíli nejsou realizovány.