Byť vedení velké radnice vždy projekt prosazovalo, o jeho realizaci a postupu bylo vždy informováno zastupitelstvo města Ostravy v rámci pravidelných zpráv o přípravě rozvojových lokalit, projekt nebyl nikdy vedením obvodu přijímán pozitivně. Stejně tak v minulosti nebylo pozitivně vnímáno ani vytvoření průmyslové zóny v Hrabové, kde je dneska zaměstnáno více než 7 000 lidí a zóna jako taková získala několik ocenění jako zóna s největším sociálním přínosem. Porubská radnice si vymínila několik „kompenzačních opatření velké radnice pro realizaci projektu“, viz níže. Nakonec obvod realizaci projektu podpořil svým usnesením č. 2514/MRMOb1014/69 ze dne 25.6.2013.

Geneze usnesení:

1/ nesouhlas Zastupitelstva městského obvodu Poruba s návrhem zadání změny č. 2011/01 Územního plánu Ostravy, která řeší změnu funkčního využití ploch v lokalitě Myslivna, dne 24.11.2011, č. usnesení 145/ZMOb1014/8

https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/zastupitelstvo/usneseni/volebni-obdobi-201020132014/8.-zasedani-zmob-poruba

nesouhlas 1                      

2/ Rada městského obvodu Poruba rozhodla posuzovat předložený záměr v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dne 12.04.2012, č. usnesení 1406/RMOb1014/39.

https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/usneseni/volebni-obdobi-2010-2014/39.-schuze-rady-mestskeho-obvodu-poruba

 projednala 2

   

3/ Komise výstavby, architektury a ekonomického rozvoje RMOb Poruba nedoporučila na svém jednání záměr rozšíření VTP a požádala
o prezentaci s odůvodněním záměru, dne 30.1.2013.

4/ Rada městského obvodu Poruba rozhodla nesouhlasit s umístěním a realizací stavby s názvem "Rozšíření areálu VTP Ostrava I. etapa v Ostravě-Pustkovci", dne 30.4.2013, usnesením čís. 2350/RMOb1014/62 Toto usnesení bylo následně zrušeno.

https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/usneseni/volebni-obdobi-2010-2014/62.-schuze-rady-mestskeho-obvodu-poruba

nesouhlas 3

 

5/ Rada městského obvodu Poruba zrušila své usnesení čís. 2350/RMOb1014/62 ze dne 30.4.2013 a rozhodla souhlasit, dne 25.6.2013 usnesením 2514/MRMob1014/

https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/usneseni/volebni-obdobi-2010-2014/69.-mimoradna-schuze-rady-mestskeho-obvodu-poruba

 souhlas 4

6/ Rada městského obvodu Poruba rozhodla souhlasit s připojením stavby komunikace s názvem „SO 121 Připojení k ul. K Myslivně“, realizované v rámci stavby „Rozšíření areálu VTP Ostrava, I. etapa v Ostravě-Pustkovci“, dne 16.1.2014, usnesení 2970/RMOb1014/83, https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada/usneseni/volebni-obdobi-2010-2014/83.-schuze-rady-mestskeho-obvodu-poruba

 souhlas 5

Změna územního plánu 2011 (projednávána v letech 2011-2012) reagovala i na požadavky tehdejšího vedení porubské radnice a občanů, dle kterých měla být lokalita využita pro rodinné bydlení. Výsledné řešení nakonec obsahuje jak plochy pro vědu a výzkum, tak i pro rodinnou zástavbu, která navazuje na dnešní rodinné domy. K „ZADÁNÍ“ změny územního plánu Rada městského obvodu Poruba uplatnila nesouhlas. Není pravdou, že ÚHA nevzal tento nesouhlas v patrnost. Nesouhlas byl řádně vyhodnocen a spolu s výsledky projednávání zadání byl předložen zastupitelstvu města k rozhodnutí. ZM bylo ÚHA o tomto stanovisku informováno. ZM spolu s výsledky projednání zadání projednalo rovněž i tento obdržený nesouhlas městského obvodu. Zastupitelstvo města ZADÁNÍ změny schválilo.

Podoba změny se projednává teprve ve fázi jejího NÁVRHU, kdy je poprvé znám její rozsah a funkční plochy. Rovněž k této etapě byl městský obvod Poruba přizván. Městský obvod Poruba k NÁVRHU ZMĚNY a následně ani novému územnímu plánu, který je shodný, nikdy nezaslal nesouhlas nebo alespoň námitku, kterou by ZM mohlo projednat a změnu nevydat. Změna územního plánu byla schválena zastupitelstvem města v červnu 2012.

V novém územním plánu zastupitelstvo Poruby nikdy nepožadovalo vypuštění VTP ani k výslednému návrhu nepodalo nesouhlas nebo námitku.

Navržené kompenzace městským obvodem

 - Realizace projektu tzv. Severního spoje

Byť se nejedná a ani podle platné legislativy nemůže jednat o investici města, městský obvod požadoval, ať magistrát zahájí přípravu tohoto projektu. Magistrátem tedy byla zahájena příprava tohoto projektu zpracováním úvodní studie projektu, následně budou připravovány další stupně projektové dokumentace s cílem připravený projekt v nejbližší době předat Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje k realizaci.

- Úprava dopravní situace na vybraných křižovatkách v městském obvodě

Magistrát zahájil přípravu úpravy dopravní situace na vybraných křižovatkách v Porubě s cílem optimalizovat plynulost a bezpečnost dopravy. Tyto projekty jsou i nadále připravovány a budou realizovány spolu s projektem rozšíření VTP (viz. kapitola Doprava)

- Zpracování studie proveditelnosti přemístění vozovny Poruba mimo území městského obvodu

Na základě požadavku městského obvodu se magistrát začal vážněji věnovat možnosti vymístění vozovny Poruba. Myšlenkou bylo její přesunutí do prostor dopravního podniku v Martinově. Následně však bylo zjištěno, že prostorové možnosti v Martinově jsou a budou plně využity pro výrobu tramvají společnosti EKOVA a již není možné tam zařízení stávající vozovny přesunout. Musela by být nalezena jiná vhodná lokalita na území města. Bohužel v majetku města takový prostor není, musela by tak být taková plocha vykoupena a zcelena od soukromých vlastníků. Zároveň se v tuto chvíli po diskuzi s dopravním podnikem investiční náklady na vybudování nové vozovny, kdyby byla na pozemcích města, pohybují na úrovni minimálně 1 mld. Kč.

V případě porubské vozovny hovoříme o kapacitě pro 160 tramvají na ploše 66 911 m2 a 45 autobusech na ploše 23 920 m2. Finanční náročnost nebyla prověřena analýzou nebo podrobnými studijními materiály, ale vychází ze zkušeností z obdobných projektů v obdobném rozsahu realizovaných v jiných městech. Prověření provedl Dopravní podnik (zde náhled emailu ředitele DPO).

Např.:
-v Plzni šlo o investici ve výši 2,557 miliard Kč do nové autobusové a trolejbusové vozovny o velikosti 116 000 m2 pro 113 autobusů a 87 trolejbusů.
-v polském městě Poznaň o investici ve výši 1,709 miliard Kč do nové tramvajové vozovny o velikosti 170 000 m2 pro 100 stávajících tramvají a pro 50 dalších tramvají. Tyto údaje vychází z informací poskytnutých Dopravním podnikem Ostrava. V tuto chvíli město Ostrava nevlastní nikde podobnou lokalitu, která by mohla být k těmto účelům využita. Město se v minulosti dotazovalo na možnost přesunu vozovny do Martinova, ale bohužel prostorové možnosti to neumožňují.

Níže předkládáme materiál Rady města Ostravy, týkající se těchto projektů.

kompenzace 1 RMO

kompenzace 2 RMO

dopis mob kompenzace