Při vytváření projektu byla v maximální míře sledována ochrana ŽP

Po té, co byla vybrána plocha pro projekt rozšíření VTP, bylo uvažováno, jakým způsobem by bylo nejlepší vybranou plochu dopravně napojit. Městský obvod požadoval, aby projekt nebyl dopravně napojený přes rodinnou výstavbu (ul. V Zahradách), ale měl své vlastní dopravní napojení. Nejvhodnější cestou bylo propojit projekt přímo k stávajícímu areálu VTP, co nejblíže VŠ kolejím a nově budovanému super počítači IT4Innovations. Jelikož se zde nachází biokoridor a znamenalo by to velký zásah do prostoru lesoparku, rozhodlo minulé vedení města, že bude projekt dopravně napojen jižně směrem k VŠB-TUO. Tímto způsobem byl v maximální možné míře eliminován negativní vliv hned na počátku projektu.

Vliv projektu na existující zeleň

Jelikož je projekt situován na poli mezi lesoparkem (resp. Myslivnou) a areálem VŠB-TOU, nedochází jeho realizací k žádnému nadměrnému kácení. Kvůli přístupové komunikaci však bude nutné vykácet dle zpracovaného dendrologického průzkumu cca 55 stromů na tzv. mimolesních pozemcích (obvod kmene 80 cm a více – ve výšce 130 cm nad zemí). Dále bude káceno na lesních pozemcích. Tyto stromy budou posuzovány Úřadem městského obvodu Poruba a bude za ně určena náhradní výsadba. Odhadem se bude jednat o 100 dalších stromů. Nicméně cílem projektu je zasadit minimálně 2x tolik stromů tak, aby lokalita zůstala atraktivní nejen pro občany Poruby, ale i pro následné investory hledající kultivované a čisté životní prostředí.

Magistrát již v lesoparku nechal zasadit 155 stromů a pěstební opatření bylo provedeno na dalších 281 stromech.

Možná jste si v lesoparku všimli nových stromů. V projektu revitalizace městské zeleně byly v roce 2015 v lesoparku zasazeny již tyto stromy:

Prunus avium – třešeň ptačka           45 ks

Prunus padus – střemcha obecná     2 ks

Acer campestre – javor babyka         97 ks

Quercus robu – dub letní                   11 ks

Pěstební opatření (zdravotní prořezávky pro prodloužení životnosti dřevin) byly aplikovány v rámci lokality „L2“ - Porubského lesa na 281 ks stromů.

Zelen

Profil srovnávající výškový rozdíl mezi lesem a budovami:

rez uzemim                   rez B